A sztúpaKőrösi Csoma Sándor Béke Sztúpa

Az Emlékpark legfőbb vonzereje a Sztúpa egész tájat uraló hófehér, impozáns épülete, mely aranyozott csúcsával már messziről felhívja magára a figyelmet. Jelenléte mélységes hatást gyakorol mindazokra, akik csak látják, illetve tiszteletüket fejezik ki iránta. Őszentsége a Dalai Láma által elvégzett felszentelése óta, az évek folyamán számos megvilágosult mester szentelte meg, és számtalan jószándékú zarándok jókívánságainak ereje ivódott masszív testébe, mely a Buddhák megvilágosodott szellemét testesíti meg. A látogatók nem kerülhetik el, hogy e rendkívüli energia áldásos hatása alatt rátaláljanak itt a béke és nyugalom szigetére, mely menedéket nyújt a hétköznapi gondok és megpróbáltatások háborgó tengeréből idevetődőknek.

A kívánság ereje

Sztúpánk 1992-ben épült azzal a célzattal, hogy szellemi óriásunknak, a Nyugati Világ Megvilágosultjának dicsőségét hirdesse. Kőrösi Csoma egyike azon nagyjainknak, akikről manapság nagyon keveset tudunk. Emellett az a kevés is, amit hallottunk és tanultunk róla, alapjában félrevezető. Általánosan az a nézet terjedt el róla, hogy sajnálatos tévedés volt részéről a magyarok eleit Közép- illetve Belső-Ázsiában keresni. Az Emlékparkot és az Emléksztúpát azzal a kívánsággal építettük, hogy ezen a tarthatatlan helyzeten változtassunk, és hozzájáruljunk, hogy népünknek ezen egyik legnagyobbja végre méltó megbecsülést nyerjen. Tudvalevő, hogy a Sztúpa áldásos ereje a kívánságoknak rendkívüli erőt ad, és ezt mi is megtapasztaltuk. Kívánságunk nemcsak abban teljesült be, hogy Emlékparkunk nagy látogatottsága révén nagyon sokan szereznek hiteles ismereteket Csoma csodálatra méltó alakjáról, életútjáról és munkásságáról, hanem egy olyan, mindannyiunk számára váratlan, és felbecsülhetetlen horderejű eseményben is, amely alapjában új megvilágításba állította mindazt a munkát, amit nagy tudósunk, és az ő nyomában annyi kiváló kutató elvégzett őstörténetünk felderítése terén - hét évvel Sztúpánk megépítése után kazak és magyar kutatók megtalálták a magyarokat Ázsia szívében, és ezzel beteljesítették Kőrösink munkáját. Magyar testvéreink, akik felkereséséért ő életét áldozta, valóban ott vannak, ahova ő igyekezett. A tiszta szellem diadala és dicsősége! Igaza volt tehát, és emberfeletti munkája végezetül meghozta gyümölcsét, mely mindannyiunk számára kimondhatatlan érték. Gyökereinket akarta feltárni és megmutatni nekünk, s ez most megvalósult. Köszönet érte neki, és az ő nyomdokaiban lépkedő minden nagyszerű kutatónknak!

Ősidők óta, a világon számos nagy megvilágosult mester rendelkezett olyan tudással, mely által elkerülhetővé váltak a háborúk, az éhínségek és a betegségek. Földünk történelme folyamán erre a célra sokféle módot fejlesztettek ki a világ különböző pontjain. A buddhista műveltségekben többek között a sztúpák építése vált általánossá, melyek megalkotásához maga Buddha adott útmutatást. A sztúpákat megvilágosultak szent ereklyéivel, becses tárgyakkal s anyagokkal töltik meg, majd megszentelik, ami által azok hosszú időn át harmonikus környezetet teremtenek. Tibetben ez a hagyomány több, mint ezer évig élt, és a kínai megszállásig tartott. A tibeti történetírók feljegyzései szerint egészen addig nem voltak az országban nagyobb háborúk, éhínségek, járványok.
Az ipari társadalmakban sok éve megfigyelhető Földünk meggondolatlan tönkretétele. Anyaföldünk tartalékait gyorsuló ütemben zsákmányolják ki, könnyelműen kifosztják, elszennyezik, és végezetül teljesen kimerítik. Sok helyütt kisebb és nagyobb háborúk dúlnak a világi vagy vallási hatalom megszerzéséért. A betegségek nyomában, melyekre már megtaláltuk a gyógyírt, újfajta, még hevesebb fertőző betegségek ütik fel fejüket, és kérdéses, megtaláljuk-e az ellenszerüket. Ez az ember által eszközölt hanyatlás olyan hellyé teszi bolygónkat, amely nem biztonságos többé, és egyre kevésbé alkalmas az élet számára. A rombolás ugyanakkor akadályoz minden olyan kezdeményezést és törekvést, melynek célja a világbéke, a harmónia elérése és az emberiség fennmaradása.

A sztúpák környezetünkre gyakorolt jótékony hatásának három kiemelt területe:

1 A háborúk lecsendesítése: olyan negativitások lecsendesítése, mint a kapzsiság és a harag - melyek kirobbantják a viszályokat; valamint a hatalomvágy és mohóság - melyek esztelen terrorcselekményekhez és végezetül háborúhoz vezetnek.
2 A betegségek lecsendesítése és megelőzése: régi és ma meglévő betegségek lecsendesítése, és védelem az újak megjelenésétől.
3 Az elemek erejének megőrzése: az elemek és a természeti kincsek gyors kimerítése és elszennyezése elleni védelem, megmentve ezzel az összes lény életét.

Őszentsége a Dalai Láma a környezetért vállalt felelősségünkről:

Mint tudjuk, a béke és az élet fennmaradása Földünkön veszélybe került az ember olyan tevékenységei révén, melyek nélkülözik a humanitárius értékek iránti elkötelezettséget. A természet és a természeti erőforrások rombolása tudatlanságból, mohóságból és a földi élet tiszteletének hiányából fakad. Őseink a Földet gazdagnak és bőkezűnek tekintették, és az is. A Földet a múltban sokan kimeríthetetlennek gondolták, ami, ma már tudjuk, csak akkor igaz, ha vigyázunk rá. Nem nehéz megbocsátani a múlt tudatlanságból fakadó környezetrombolását. Ma azonban, hatalmas mértékben megnövekedett ismereteink birtokában létfontosságú, hogy etikailag újra megvizsgáljuk örökségünket, azt, hogy miért vagyunk felelősek, és mit adunk tovább az eljövendő nemzedékeknek.
A mostani nemzedék nyilvánvalóan kulcsfontosságú. Napjainkban lehetséges a globális kommunikáció, ám ennek dacára gyakrabban kerül sor konfrontációra, mint értelmes párbeszédre. A tudomány és technika csodáinak áldásait ellensúlyozzák, vagy talán méginkább elnyomják a folyamatos tragédiák: a világ egyes részein emberek éheznek, állat- és növényfajok halnak ki. Földünk sok ritka és egyedi természetes környezetét, állat- és növényfaját a jövő nemzedékek talán már nem is láthatják. Mindezért felelősek vagyunk. Megvannak az adottságaink és a képességünk a változtatásra. Cselekednünk kell, mielőtt túl késő.

Központunk szellemi vezetője, Láma Ngawang így beszél e buddhista szimbólumról:


Láma Ngawang

"A sztúpa egyrészt ellensúlyként működik a világban történő tűz, víz és szél általi rombolással szemben, másrészt segít nekünk abban, hogy a nem-tudásunk révén keletkezett tisztátlan érzelmekből és gondolatokból származó akadályokat eltávolítsuk, és hogy soha ne feledkezzünk meg a Három Drágaságról, ami a Buddha, a Tan és a Közösség.
Kérjük, hogy a Buddhák és Bódhiszattvák tiszta törekvései valósuljanak meg, hogy legyen béke a világon, hogy mi és velünk együtt minden élőlény, miután megszabadultunk szellemünk minden sötétségétől, részesüljünk teljes boldogságban és érjük el mindannyian a tökéletes buddha-állapotot!"

A sztúpa hagyományos buddhista szakrális épület, amelyből nagyon sok van Ázsia buddhista országaiban. Megalkotásának módját maga Buddha határozta meg 2500 évvel ezelőtt.
A tökéletesen megvilágosult szellemet testesíti meg, amely a határtalan bölcsesség, a határtalan együttérzés és szeretet elválaszthatatlan egysége. A határtalan bölcsesség önmagunk szelleme igaz természetének és a világ igaz természetének teljes, direkt ismerése.


Béke Sztúpa

A határtalan együttérzés és szeretet minden lény felé egyaránt irányul, és mint ahogy a Nap sugarai minden lényre egyaránt sütnek, nem tesz különbséget ellenség és barát között. Minden lény szellemében megvan a határtalan bölcsesség, valamint a határtalan együttérzés és szeretet csírája, ezek teljes megvalósításának képességével együtt.

A sztúpa a világban működő külső és belső romboló erők ellensúlyozására épül. Külső, lépcsős formája a spirituális fejlődés, megvilágosulás felé vezető fokozatos útját jelenti meg. Belsejében megvilágosult lényektől származó szent relikviák, szimbólumok és írások találhatók.

A mi sztúpánk a béke, a boldogság és jólét teremtésére, megszilárdítására épült, Őszentsége a XIV. Dalai Láma szentelte fel 1992. július 22.-én, a magyarországi egyházak és a Magyar Köztársaság meghívott képviselői jelenlétében. Sztúpánk a magyar bódhiszattva (buddhista szent), Kőrösi Csoma Sándor halálának 150. Évfordulója alkalmából készült. A szentélyt a Tiszteletreméltó Dordzse Lopön Láma Ngawang inspirációjával és szellemi vezetésével négy hónap alatt építettük fel különböző egyházak, a Magyar Köztársaság, magánszemélyek és vállalatok nagylelkű adományaiból, sok lelkes, békeszerető ember önzetlen segítségével, tekintet nélkül faji, vallási és szemléletbeli különbségekre.

A sztúpa látogatásának hagyományos módja:


Béke Sztúpa

Miután magunkban erényes szellemet alakítottunk ki, körbejárjuk a sztúpát kívül, belül, a Nap járásával és az imahenger forgásával megegyező irányban. Ezalatt, ha jókívánságokat, jó szándékokat fogalmazunk meg, azok a sztúpa áldása révén a mindent átható határtalan jóságtól elválaszthatatlanokká válnak. A sztúpákhoz kapcsolódó hagyományos gyakorlat a felajánlástétel : gyertya, füstölő gyújtása, pénzadomány, stb., amelyet személyes vagy általános jellegű jókívánságok kísérhetnek. Az adományokat, és az árusításból befolyó minden jövedelmünket a sztúpa, valamint oktatási és meditációs központjaink működésének fenntartására és fejlesztésére fordítjuk.
A sztúpában éjjel-nappal megállás nélkül forog a "mani-korló" (imamalom). Ebben egy tonna papírtekercs van, amelyen Buddha tanának lényegét tartalmazó szent írás áll. Amikor Buddha tanított - úgy mondják - megforgatta a Tan kerekét, amely ma is forog.

Az imazászlókon békét, jólétet és teljes boldogságot kívánó imák állnak tibeti nyelven.

Ami nem látható:

A sztúpa tengelyét képezi az "életfa", amelyben szent relikviák kerültek elhelyezésre.

A földszinten a nagy "mani-korló" (imamalom) egy tonnás papírtekercse négyszázmillió mantrát tartalmaz. A sztúpa négy sarkában felajánlást tartalmazó vázák vannak befalazva.

Az első emeleten sok-sok miniatűr sztúpa található.

A második emeleten oltár van gazdagon berendezve szimbólumokkal, szobrokkal, képekkel, írásokkal és felajánlásokkal.

Mit mond a csengő?

A csengő megszólalása azt jelzi, hogy egyszer körbejárt az imakerék, amely 400 millió, papírra írt mantrát tartalmaz. A mantrák szent szótagokból álló szimbólumok, minden egyes mantra hordozza Buddha egész tanítása lényegét és áldását. Az imahenger folyamatos forgása mozgást, elevenséget ad a mantráknak, így azok áldása folyamatosan terjed minden égtájon és áthatja az egész világot. A csengő hangja emlékeztet bennünket arra, hogy ez az áldásos tevékenység szünet nélkül játszódik. Egy emberi élet nem lenne elég arra, hogy annyi mantrát elmondjon valaki a lények javára, amennyi a kerék egyetlen fordulata során megáldja a világot.